Stichting Agrodome

Stichting Agrodome bouwt aan onze toekomst. Door een verandering teweeg te brengen. We willen dat de bouw meer natuurlijke grondstoffen gaat gebruiken. Dat is goed voor het milieu en gezond om in te wonen. Ook zetten we ons in om bouwmaterialen beter te recyclen.


Op Wie wij zijn… leest u meer over de mensen achter deze visie en missie

Visie

Stichting Agrodome wil de milieu- en de klimaateffecten van de bouwproductie terugdringen. Door traditionele bouwmaterialen te vervangen door materialen die oneindig beschikbaar zijn. Met grondstoffen opnieuw aangroeien en die ook op de langere termijn ruim beschikbaar zijn, is oneindig heel veel mogelijk.

Het gaat met name om nagroeibare grondstoffen van biotische (meestal plantaardige) herkomst en om minerale grondstoffen met een geringe milieubelasting in hun levenscyclus. En Stichting Agrodome kiest voor grondstoffen die niet schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Stichting Agrodome zet zich in om op een verandering op gang te brengen waarin de bouwproductie overgaat naar een zo groot mogelijk aandeel van deze grondstoffen in de productie van bouwmaterialen, -producten en -systemen. Wij willen daarmee een bijdrage leveren aan de nationale en Europese eisen en doelstellingen ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Missie

Stichting Agrodome stelt zich ten doel, het huidige bouw(productie)proces om te vormen naar een productieproces gebaseerd op overwegend oneindig beschikbare grondstoffen.

Stichting Agrodome wil dit doel realiseren door het stimuleren en faciliteren van initiatieven die aanzetten tot die verandering, en ondersteunt de daarbij horende product- en systeeminnovatie. Middelen hierbij zijn het uitwisselen van kennis, het samenbrengen van partijen, het aanzetten tot denken over de grenzen van het bekende.

Daarnaast wil Stichting Agrodome de markt bewust maken van alle bekende innovaties en de acceptatie op de bouwplaats bevorderen van producten die passen binnen deze visie door:

  • effectief inzetten van het eigen netwerk en dat van haar partners
  • het ontwikkelen van instrumenten voor een modern, economisch én ecologisch verantwoord opererende bouwindustrie
  • in te spelen op innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector